Ново за местните данъци и такси

Печат
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

0da102ce6bb05b6dacd5da6dd8d6564b.jpeg

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЕТИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ /ОБН. В ДВ БР.98 ОТ 14.12.2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2011 Г./ И СЪГЛАСНО ЧЛ. 28, АЛ. 1 И АЛ. 2, ЧЛ. 60 АЛ.1, ЧЛ. 61Н,АЛ.1 И АЛ. 2, ЧЛ. 61П АЛ. 1 ОТ ЗМДТ И ЧЛ.19а, АЛ.1 И АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ


ЗА 2011 Г.

-ВТОРАТА ВНОСКА ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ И ТАКСАТА ЗА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ СЕ ВНАСЯТ В СРОК ДО 30.10.2011 Г.,

-ВТОРАТА ВНОСКА ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА СЕ ВНАСЯ В СРОК ДО 30.10.2011 Г.

-ТРЕТАТА ВНОСКА ЗА ПАТЕНТНИЯ ДАНЪК СЕ ВНАСЯ В СРОК ДО 31.07.2011 Г.

СЪГЛАСНО § 17 ОТ ЗИДЗМДТ В ГЛАВА II НА ЗМДТ СЕ СЪЗДАВА НОВ РАЗДЕЛ VII ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК.

СЪГЛАСНО ЧЛ.58 АЛ.1 ОТ НОРМДТОП ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ ОПРЕДЕЛИ РАЗМЕРИТЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ДАНЪК ЗА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДСЛОН И МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ЗА 2011 Г., КАКТО СЛЕДВА:

1. КАТЕГОРИЯ 1 ЗВЕЗДА – 0,20 ЛВ. ЗА НОЩУВКА

2. КАТЕГОРИЯ 2 ЗВЕЗДИ – 0,40 ЛВ. ЗА НОЩУВКА

3. КАТЕГОРИЯ 3 ЗВЕЗДИ – 0,60 ЛВ. ЗА НОЩУВКА

4. КАТЕГОРИЯ 4 ЗВЕЗДИ – 0,75 ЛВ. ЗА НОЩУВКА

5. КАТЕГОРИЯ 5 ЗВЕЗДИ – 1,00 ЛВ. ЗА НОЩУВКА

СРОКА ЗА ВНАСЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ДАНЪК Е ДО 15-ТО ЧИСЛО НА МЕСЕЦА, СЛЕДВАЩ МЕСЕЦА, ПРЕЗ КОЙТО СА ПРЕДОСТАВЕНИ НОЩУВКИТЕ

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ МОЖЕТЕ ДА ПОГАСИТЕ НА КАСИТЕ НА ДИРЕКЦИЯТА НА СЛЕДНИТЕ АДРЕСИ В ГР.ПЛОВДИВ:

УЛ.”РАДЕЦКИ” 18А – РАБОТНО ВРЕМЕ С КЛИЕНТИ ОТ 08.00 Ч. – 17.30 Ч.

УЛ.”КУКУШ” №1 - РАЙОН ЮЖЕН - РАБОТНО ВРЕМЕ С КЛИЕНТИ ОТ 08.00 Ч. – 16.00 Ч.

УЛ”ЦАР БОРИС ІІІ ОБЕДИНИТЕЛ”22А-Р-Н СЕВЕР-РАБОТНО ВРЕМЕ С КЛИЕНТИ ОТ 08.30Ч–16.30Ч.

УЛ.”ВЕЧЕРНИЦА”№ 1А–РАЙОН ЗАПАДЕН- РАБОТНО ВРЕМЕ С КЛИЕНТИ ОТ 08.30Ч.–16.30 Ч.

УЛ. „ЛЕВ ТОЛСТОЙ” №2–РАЙОН ИЗТОЧЕН-РАБОТНО ВРЕМЕ С КЛИЕНТИ ОТ 08.30Ч–16.30Ч.

БЛ.16 ЖК.”ТРАКИЯ” – РАЙОН ТРАКИЯ - РАБОТНО ВРЕМЕ С КЛИЕНТИ ОТ 08.00 Ч. – 16.00 Ч.

ИЛИ ПО СЛЕДНАТА БАНКОВА СМЕТКА В ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ:

IBAN: BG53IORT73758402020000, BIC: IORTBGSF ПО СЪОТВЕТНИЯ КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ

НЕВНЕСЕНИТЕ В СРОК ДАНЪЦИ И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ СЕ СЪБИРАТ ЗАЕДНО С ЛИХВИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЛИХВИТЕ ВЪРХУ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ДРУГИ ПОДОБНИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ ПО РЕДА НА ДОПК.

ПРИКАНВАМЕ ВСИЧКИ ДАНЪКОПЛАТЦИ ДА ПОГАСЯВАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ В ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА СРОКОВЕ.

СРЕЩУ НЕКОРЕКТНИТЕ ПЛАТЦИ ЩЕ БЪДАТ ПРЕДПРИЕМАНИ ДЕЙСТВИЯ, СЪГЛАСНО ЗМДТ И ДОПК ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ НА СТАРИ И ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА, СРОКОВЕТЕ И НАЧИНИТЕ НА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТБО МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА АДРЕС: ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. "РАДЕЦКИ" № 18 А И НА ТЕЛЕФОНИ : 276-921; 276-917; 276-913; 276-922; 276-926 - ОТДЕЛ "ОБСЛУЖВАНЕ",

276-946; 276-947; 276-948 - ОТДЕЛ "ПРИХОДИ"

КАКТО И НА INTERNET АДРЕС : www.plovdiv.bg